สภา อบต.วิเชตนคร
     คณะผู้บริหาร  
     ส่วนราชการภายใน
     สำนักงานปลัด อบต.
     กองคลัง
     กองช่าง
     ส่วนการศึกษาฯ
     ส่วนสวัสดิการสังคม
----------------------------


     การชำระภาษี
     ผังขั้นตอนการให้บริการ
     ข้อบัญญัติตำบล
     หนังสือกรมฯ

     ตรวจสอบภายใน
     ควบคุมภายใน

---------------------------


---------------------------
----------------------------

พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ ตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครนายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


------------------------


------------------------------------------------------โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

--------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18