สภา อบต.วิเชตนคร
     คณะผู้บริหาร  
     ส่วนราชการภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
     กองสวัสดิการสังคม
----------------------------


    - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    - การชำระภาษี
    - ผังขั้นตอนการให้บริการ
    - ข้อบัญญัติตำบล
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น
    - แผนอัตรากำลังสามปี
    - ความพึงพอใจของประชาชน
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - หนังสือกรมฯ

    - ตรวจสอบภายใน
    - ควบคุมภายใน
    - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

---------------------------
----------------------------

พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ ตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครนายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


------------------------


------------------------------------------------------
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงานโปรดแจ้ง
สายตรงนายก อบต. : 09 3269 0729

--------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>คลิ๊กดูรายละเอียด<<

--------------------------------------

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

--------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18