ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
1
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป    
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
2
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป    
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
3
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป    
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
4
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
 
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
*


เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
1
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่มี
-
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
2
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- มีจำนวน 1 เรื่อง
-
 
  1. การดำเนินกิจการขุดทรายในพื้นที่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ว่ามีดำเนินการถูกต้องหรือไม่ และถนนที่เสียหายจากการขนทราย ผลการตรวจสอบ
- ผู้ประกอบการได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
- ถนนที่เสียหาย ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
การดำเนินงาน
- รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามกำหนด
ปัญหาอุปสรรค
- การดำเนินการตรวจสอบล่าช้า
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอ
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
3
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่ม
-
 
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
4
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- มีจำนวน 2 เรื่อง
-
 
  1. การขุดดินลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ทำให้น้ำท่วมที่นาของเกษตรกร บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ผลการตรวจสอบ
- พื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นที่นาของเกษตรกร อยู่ติดกับที่สาธารณะที่ อบต.วิเชตนคร ขอใช้ โดยได้ทำการถมดินและสร้างทางระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรไว้
- ภายหลังได้มีการขุดลอกหนองปึ๋ง และนำดินมาถมที่สาธารณะติดกับที่สาธารณะที่ อบต.วิเชตนคร ขอใช้ และสร้างทางระบายน้ำพร้อมถนนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ ต่อมาทางระบายน้ำได้ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ส่งผลให้น้ำท่วมขังที่นาของเกษตกร
การดำเนินงาน
- มอบหมายให้ช่างสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ หาทางแก้ไขให้เกษตรกรในพื้นที่
- รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามกำหนด

ปัญหาและอุปสรรค
- เอกสารหลักฐานที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนส่งให้ อบต. ดำเนินการตรวจสอบไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอ
- แจ้งประสานหน่วยงานที่รับเรื่องตรวจสอบข้อมูลก่อน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
  2. การฆ่าสัตว์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (หมูเถื่อน) ผลการตรวจสอบ
-
ผลการดำเนินงาน
- อบต.วิเชตนคร ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านที่มีผู้ประกอบการค้าสัตว์ทราบ และแจ้งให้ผู้ประกอบการในหมู่บ้านดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ตามที่ได้รับแจ้งจากอำเภอแจ้ห่ม
ปัญหาอุปสรรค
-
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอ
- อำเภอหรือปศุสัตว์สามารถแจ้งไปยังผู้ประกอบการได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน อบต. ทำให้การดำเนินการล่าช้า
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
*


เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2559

ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
1
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่มี
-
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
2
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่มี
-
 
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
3
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่มี
-
 
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไตรมาสที่
เรื่อง
ผลการตรวจสอบ / การดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / แนวทางในการแก้ไข / ข้อเสนอ
4
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
- ไม่มี
-
 
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่มี
-
 
*

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18