ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
 
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2558

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ปีงบประมาณ 2557

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557

ดูงานขยะ เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 
ปีงบประมาณ 2556

โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2556

โครงการฮอมพญ่า สานภูมิปัญญา แป๋งตาง สร้างละอ่อน ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง