ภาพกิจกรรม


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การจ่ายเบี้ยยังชีพ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ดูงานขยะ เทศบาลตำบลบ้านสา

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2556

โครงการฮอมพญ่า สานภูมิปัญญา แป๋งตาง สร้างละอ่อน ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18