โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (อบรมทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ) ประจำปี 2558องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18