ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
----------------------------------------------------------

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้ประชมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18