แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

พ.ศ.2561
          - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
          - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
          - แผนการดำเนินงาน
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
พ.ศ.2560
          - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
          - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
          - แผนการดำเนินงาน
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 (งวดเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)
พ.ศ.2559
          - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
          - แผนการดำเนินงาน
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18