กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

 

                    ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วิเชตนคร  ได้สมัครเข้าร่วมกองทุนฯในปี ๒๕๕๐  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.ในปี ๒๕๕๑   
การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วิเชตนคร ได้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาลแจ้ห่ม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  มาโดยตลอด นั้น  ยังขาดในส่วนการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน     
                    ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ขอรับบริจาคเงินจากเจ้าภาพตามจิตศรัทธา เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ดำเนินกิจกรรมข้างต้น

หมายเหตุ : การบริจาคเงินของเจ้าภาพด้วยจิตศรัทธามอบเงินให้กับตัวแทนหมู่บ้าน (ตัวแทนหมู่บ้านในคณะกรรมการกองทุนฯ หรือ อสม. หรือ ส.อบต.) หลังจากนั้นทางกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร   จะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมเกียรติบัตรให้กับเจ้าภาพต่อไป

 

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18