การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


                    การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม   ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ    ของประชาชนในท้องถิ่น
                    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ
                    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                    เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
                    1. เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
                    2. เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ขนาดกลาง) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                    3. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น อาทิเช่น การทอดผ้าป่า การระดมทุนจากประชาชน
                    4. รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                    
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ดังนี้
                   1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่
                    2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่  ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ    การป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโครงการ
                    3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับในปีนั้น
                    4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในปีนั้น
                    5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้

                    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2559  ประกอบด้วย

                   1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม   เป็นที่ปรึกษา
  2. สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม   เป็นที่ปรึกษา
  3. นายดาว มานะธรรม นายก อบต.วิเชตนคร ประธาน
  4. นายชัยพล  มีสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 รองประธาน
  5. นายสนธยา ทิพย์เนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 รองประธาน
  6. นางสาวนันทริกา  เลิศเชวงกุล   กรรมการ
  7. นายกิตติชนม์  ละมูล ส.อบต. หมู่ 9 กรรมการ
  8. น.ส.ลัชชา กล้าจริง ส.อบต. หมู่ 3 กรรมการ
  9. นายสอาด วงศ์ครองศักดิ์ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
  10. นายวิศาล ชัยยศ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
  11. นางพัชราพร ศรีทิบุญยืน ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
  12. นางบัวลอย รูปดี ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
  13. นางแสงจันทร์ เป็นคุณ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
  14. นางโศภิษฐ์กานต์ ลำขาว อสม. หมู่ 8 กรรมการ
  15. นางพัชราภรณ์  เป็นมูล อสม. หมู่ 11 กรรมการ
  16. นางณัฐธกรณ์  มุขดา ผู้แทนศูนย์ฯ กรรมการ
  17. นายวรศิลป์  ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ
  18. นายพิศุทธิ์ สวยฉลาด นักจัดการงานทั่วไปฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                 คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                 1. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
                 2. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
                 3. ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน
                 4. กำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
                 5. สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ชุมชนหรือหน่วยบริการ ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
                 6. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข
                 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

                 สรุปงบประมาณกองทุนฯ ในปี 2559
                 รายรับ
                 1. เงินสนับสนุนจาก สปสช.               324,675 บาท
                 2. เงินอุดหนุนจาก อบต. วิเชตนคร       130,000 บาท
                 3. เงินสมทบจากประชาชน ชุมชน       17,500   บาท
                 4. เงินอื่นๆ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)    1684.21 บาท
                 5. เงินคงเหลือจากปี 2558  เป็นเงิน 112,712.53 บาท

                 รวมรายรับทั้งสิ้น 473,859.21 บาท
                 รายจ่าย
                 ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 212,646 บาท
                 ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 267,680 บาท
                                  หมู่ 1 โครงการการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นเงิน  22,750 บาท
                                  หมู่ 2 โครงการชุมชนร่วมใจ นวัตกรรมธงสีพิชิตชัยไข้เลือดออก เป็นเงิน 20,950 บาท
                                  หมู่ 3 โครงการหมู่บ้านใหม่ผ้าขาวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง    เป็นเงิน 20,250 บาท
                                  หมู่ 4 โครงการเยาวชนต้านยาเสพติต ใส่ใจห่วงใยสุขภาพ เป็นเงิน 25,600 บาท
                                  หมู่ 5 โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 23,050 บาท
                                  หมู่ 6 โครงการบ้านสันกลางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง    เป็นเงิน 20,250 บาท
                                  หมู่ 7 โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 18,250 บาท
                                  หมู่ 8 โครงการบ้านใหม่เหล่ายาว บอกลาปลาดิบ พิชิตพยาธิใบไม้ตับ เป็นเงิน 23,530 บาท
                                  หมู่ 9 โครงการชุมชน โรงเรียน ร่วมรณรงค์กินปลาสุก ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นเงิน 24,850 บาท
                                  หมู่ 10 โครงการบ้านสันติสุขบอกลาปลาดิบ กินปลาสุก พ้นทุกข์จากโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นเงิน 30,950 บาท
                                  หมู่ 11 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุค ลดภาวะอ้วนลงพุง ป้องกันโรคเรื้อรัง เป็นเงิน 16,050 บาท
                                  หมู่ 12 โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เป็นเงิน 21,200 บาท

                 ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน - โครงการ   เป็นเงิน - บาท 

                 ประเภทที่ 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน เป็นเงิน 29,700 บาท

                 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 510,026.00 บาท
                 คงเหลือ  112,312.53 บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 0-5427-1209 - 10
โทรสาร  : 0-5427-1209 - 10 ต่อ 1

---------------------------------------------
Downlaod แผ่นพับ

 

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18