ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พ.ศ.2558

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และเพื่อให้มีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ดังนั้น จึงสมควรแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไปนี้

                     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร”

                     ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                     ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พ.ศ. 2553

                     ข้อ 4 ในระเบียบนี้
                     “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
                     “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
                     “การจัดการบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลำนักงานกำหนด
                     “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
                     “หน่วยบริการ” หมายความว่าสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
                     “หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น
                     “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
                     “กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่น ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

                     ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

                     ข้อ 6 ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 7 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาr และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ตำบลวิเชตนคสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                     ข้อ 8 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ

                     ข้อ 9 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ

                     ข้อ 10 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

                     ข้อ 11 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์


หมวดที่ 2
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 12 สมาชิกกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                     (1) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
                     (2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


หมวดที่ 3
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ประกอบด้วย
                     (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นประธานกรรมการ
                     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 2 คน เป็นรองประธาน
                     (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครที่สภามอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
                     (4) ตัวแทนหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
                     (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
                     (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ
                     (7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จำนวน 1 คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
                     (8) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
                     (9) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขหรือที่เห็นสมควร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                     สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
                     การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดกำหนด
                     กรณีในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 2 แห่ง ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
                     ให้กรรมการ (1) และ (3) – (8) ประชุมคัดเลือกกรรมการ (2) จำนวน 2 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒

                     ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
                     เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
                     ในกรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนและให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
                    ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลำดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (1) ไม่มีหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน

                     ข้อ 15 กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (2) (4) (5) (6) พ้นจากตำแหน่งในกรณี ต่อไปนี้
                     (1) ตาย
                     (2) ลาออก
                     (3) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
                     (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
                     (5) เป็นบุคคลล้มละลาย
                     (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                     ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                     (1) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
                     กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้เสนอและดำเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น
                     (2) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนและระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนปลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
                     (3) ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                     (4) กำกับการดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                     (5) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
                     (6) ให้คำแนะนำในการจัดการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     (7) พิจารณาให้ความคิดเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนิน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัดสำนักงานเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                     (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม ความจำเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน


หมวดที่ 4
ที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 17 เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ประกอบด้วย
                     1. เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด และสำหรับปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
                     2. เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตามที่กฎหมายบัญญัต
                     3. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
                     4. รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                     ข้อ 18 บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง”

                     ข้อ 19 การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

                     ข้อ 20 เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นำฝากเข้าบัญชีตาม ข้อ 19 ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้ผู้ช่วยเลขานุการนำเงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้นำฝากเข้าบัญชีในวันการถัดไป


หมวดที่ 5
การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 21 ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

                     ข้อ 22 วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้จ่ายได้ ดังนี้
                     (1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
                     (2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
                     (3) กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดให้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายหรือออกเช็ค สั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทำการถัดไป

                     ข้อ 23 ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้ จำนวน 2 คน รวมเป็นผู้ลงนาม 2 คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

                     ข้อ 24 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน

                     ข้อ 25 การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชนให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า 2 คนขึ้นไป เป็นผู้รับเงิน

                     ข้อ 26 การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินตามแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ

                     ข้อ 27 การบันทึกบัญชีให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกบัญชีหนึ่งต่างหาก

                     ข้อ 28 รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณและการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     ข้อ 29 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดและจัดส่งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำไตรมาสให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

                     ข้อ 30 กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดยถ้าจำนวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการกองทุนอนุมัติเป็นเงินเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้น ๆ

                     ข้อ 31 ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ ๓๗

                     ข้อ 32 กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทำโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคากลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง

                     ข้อ 33 กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐโดยอนุโลม

                     ข้อ 34 หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อตรวจสอบ

                     ข้อ 35 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
                     กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                     ข้อ 36 กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชนได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ให้ใช้จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กำหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แต่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้
                     36.1 ค่าตอบแทน คณะทำงานหรือบุคคลภายนอก ที่ดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ 37
                     36.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม 37.1 ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตาม 37.2
                     36.3 การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
                     36.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
                     กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินไว้กับรายการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
                     กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                     ข้อ 37 อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน
                     37.1 ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละ 400 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ ครั้งละ 300 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท และสำหรับคณะทำงาน ครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 บาท
                     37.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
                     37.3 วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม 37.1 และ 37.2 เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ในปีงบประมาณนั้น

                     ข้อ 38 อัตราค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
                     ค่าตอบแทนสำหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่กำหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น


หมวดที่ 6
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ที่ขอรับการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

.......................................................
                     ข้อ 39 โครงการที่สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่เป็นผู้จัด หรือดำเนินงาน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
                          39.1 ค่าตอบแทน
                                         1) วิทยากรในการอบรมวิชาการ (ภาคบรรยาย) และเป็นการอภิปรายไม่เกิน 3 คน
                                                             - ภาครัฐ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน 300 บาท/ชั่วโมง/คน
                                                             - ภาคเอกชน ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน 500 บาท/ชั่วโมง/คน
                                         2) วิทยากรกลุ่มย่อย ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน 200 บาท/ชั่วโมง/คน
                                         จำนวนวิทยากรในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความยากง่ายของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้จำนวนวิทยากรต้องไม่เกิน กลุ่มละ 2 คน
                          39.2 ค่าใช้สอย
                                         1) ค่าอาหารในการฝึกอบรม
                                                             - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 200 บาท/คน/มื้อ
                                         2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
                                                             - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 25 บาท/มื้อ/คน
                                                             - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 25 บาท/มื้อ/คน
                                         3) ค่าที่พักราคาตามจริงแต่ไม่เกิน 600 บาท/วัน/คน
                                         4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
                                                             - ในพื้นที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซี่) คนละไม่เกิน 100 บาท (ไป – กลับ)
                                                             - นอกพื้นที่ (ไม่ใช่ค่าแท็กซี่) (กรณีโครงการที่มีการศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) คนละไม่เกิน 200 บาท (ไป – กลับ)
                                         5) ค่าวัสดุ - วัสดุในการอบรม ไม่เกิน 50 บาท/คน - วัสดุในการจัดกิจรรม เช่น อุปกรณ์กลุ่ม การทำ Walk rally เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เกิน 200 บาท/ คน
                                         6) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 50 บาทต่อชุด
                                         7) ค่าประสานงาน (ค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) ไม่เกินร้อยละห้าของค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
                                         8) ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
                                                             8.1) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 600 บาท / ชิ้น
                                                             8.2) ค่าเกียรติบัตร ไม่เกิน 10 บาท / คน / ชิ้น (ใบ)
                                                             8.3) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศน์ เช่น เครื่องเสียง จอ LCD เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ไม่เกิน 3,000 บาท / วัน
                                                             8.4) ค่าสรุปผลโครงการ (จัดทำสรุปรายงาน) ไม่เกิน 300 บาท /เล่ม
                                         ค่าใช้จ่ายที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ไม่สนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ ได้แก่
                                         1) ค่าตกแต่งสถานที่
                                         2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
                                         3) ค่าของที่ระลึก / สมนาคุณวิทยากร หากจ่ายเป็นค่าวิทยากรแล้ว, ค่าของรางวัล ค่าจัดทำเสื้อ, ค่าจัดทำกระเป๋า
                                         4) ค่าวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนต่าง ๆ ทุนการศึกษา และค่าจ้างในลักษณะการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน)
                                         5) ค่าเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าจ้างในลักษณะการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
                                         6) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกรรมการและที่ปรึกษาของโครงการ
                     ข้อ 40 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ข้อ 45 การปรับปรุงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล

.......................................................
                     ข้อ 41 การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

                                         ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดาว มานะธรรม
(นายดาว มานะธรรม)
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18