ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5

          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 

ประจำปีงบประมาณ 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหลุก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายเหน่ง ว่องไว หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ผลประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัง ประพฤติ) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสันมะเกลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 8 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 3 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ถนนสายบน หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านปงคอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
 
ประมูลจ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ำ แม่น้ำสอย (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (ซอย 10) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายซอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการกอสร้างสวนสาธารณะ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณที่ทำการ อบต.วิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           - ประกาศสอบราคา 9 ตุลาคม 2558
           - เอกสารสอบราคา
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
           - ประกาศผลการพิจารณา
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ตุลาคม 2558
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 3 กันยายน 2558
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 28 กันยายน 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.วิเชตนคร) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 24 พฤศจิกายน 2557
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 25 ธันวาคม 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 10 พฤศจิกายน 2557
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 16 ธันวาคม 2557
 

- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18