ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


ประจำปีงบประมาณ 2560
 
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (21 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป
25/2560 (22 กันยายน 2560)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป
19/2560 (21 กันยายน 2560)

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งวิเชต (ข้างหนองปึ๋ง) หมู่ที่ 11

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป
18/2560 (21 กันยายน 2560)

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
โครงการซ่อมแซมตอม่อสะพาน บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอย 2 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนายศรีนวล - บ้านนายคำมี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (บ้านนายแหลง ล่ำสูง) บ้านหลุก หมู่ที่ 2

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 15 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11

          - ราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5

          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่อง Gabion บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 9 ธันวาคม 2559
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 6 ธันวาคม 2559

ประจำปีงบประมาณ 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหลุก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายเหน่ง ว่องไว หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ผลประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัง ประพฤติ) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสันมะเกลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 8 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 3 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ถนนสายบน หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านปงคอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง
 
ประมูลจ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ำ แม่น้ำสอย (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (ซอย 10) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายซอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการกอสร้างสวนสาธารณะ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณที่ทำการ อบต.วิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           - ประกาศสอบราคา 9 ตุลาคม 2558
           - เอกสารสอบราคา
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
           - ประกาศผลการพิจารณา
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ตุลาคม 2558
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 3 กันยายน 2558
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 28 กันยายน 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.วิเชตนคร) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 24 พฤศจิกายน 2557
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 25 ธันวาคม 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ประกาศประมูลจ้าง 10 พฤศจิกายน 2557
- เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผลการประมูล
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 16 ธันวาคม 2557
 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เมษายน 2560)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (9 มีนาคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 มีนาคม 2560)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (4 มกราคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (30 พฤศจิกายน 2559)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ตุลาคม 2559)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (6 ตุลาคม 2557)

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18