ปีงบประมาณ 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายซอย 6) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (24 ตุลาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 ตุลาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 ตุลาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (24 ตุลาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 ตุลาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (29 ตุลาคม 2561)