ปีงบประมาณ 2561
          - ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)
          - รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน
          - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (17 พฤศจิกายน 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (6 พฤศจิกายน 2560)
          - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2560)
          - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ (15 พฤศจิกายน 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 (30 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสุพรรณ หน้าผ่อง - บ้านนายอุดม ผิวงาม) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 (30 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปุ๊ด วิงวอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (30 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายก้ำ หน้าผ่อง) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (30 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสาม ตะเวที) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 (30 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบัวลา) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 (19 ตุลาคม 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (19 ตุลาคม 2560)