ปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านนายเสาร์ ผลประโยชน์ บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (28 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางพร วรรณารักษ์ - ลำห้วยกอเลา) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (28 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ซอย 4) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (4 พฤษภาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (4 พฤษภาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (23 เมษายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (04 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน สายกลาง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 มีนาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 มีนาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 มีนาคม 2561)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
โครงการขุดสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปุ๊ด วิงวอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
          3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายสาม ตะเวที) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 1 หมู่ที่ 6
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (22 มกราคม 2561)
          - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 7 หมู่ที่ 6
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (22 มกราคม 2561)
          - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย 6) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
          3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายไปศาลาหมู่บ้าน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          5. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ (หน้าบ้านนางป๋า ผลประโยชน์) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
          7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)
          - รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน
          - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (17 พฤศจิกายน 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (6 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2560)
          - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ (15 พฤศจิกายน 2560)
          1. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 (30 ตุลาคม 2560)
          2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสุพรรณ หน้าผ่อง - บ้านนายอุดม ผิวงาม) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(30 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          3. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปุ๊ด วิงวอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (30 ตุลาคม 2560)
          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายก้ำ หน้าผ่อง) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(30 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          5. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสาม ตะเวที) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 (30 ตุลาคม 2560)
          6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบัวลา) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(19 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (19 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (23 มกราคม 2561)