ปีงบประมาณ 2560
          - โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (21 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป
25/2560 (22 กันยายน 2560)
          - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป 19/2560 (21 กันยายน 2560)
          - โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งวิเชต (ข้างหนองปึ๋ง) หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป 18/2560 (21 กันยายน 2560)
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
          - โครงการซ่อมแซมตอม่อสะพาน บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอย 2 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
          - โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนายศรีนวล - บ้านนายคำมี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (บ้านนายแหลง ล่ำสูง) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
          - ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26 พฤษภาคม 2560)
          -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง
          -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
          -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
          -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เมษายน 2560)
          - โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 15 มีนาคม 2560
          - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (9 มีนาคม 2560)
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 มีนาคม 2560)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
          - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (28 กุมภาพันธ์ 2560)
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (4 มกราคม 2560)
          - โครงการซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่อง Gabion บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 9 ธันวาคม 2559
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 6 ธันวาคม 2559
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (30 พฤศจิกายน 2559)
          - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 (1 พฤศจิกายน 2559)
          - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ตุลาคม 2559)