ปีงบประมาณ 2560
          - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอย 2 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (29 พฤษภาคม 2560)
  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (29 พฤษภาคม 2560)
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนายศรีนวล - บ้านนายคำมี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (29 พฤษภาคม 2560)
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (บ้านนายแหลง ล่ำสูง) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (29 พฤษภาคม 2560)
  ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26 พฤษภาคม 2560)
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (20 เมษายน 2560)
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (20 เมษายน 2560)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง (28 กุมภาพันธ์ 2560)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (28 กุมภาพันธ์ 2560)
          - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เมษายน 2560)
          - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 มีนาคม 2560)
          - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)