- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / ประกาศใช้
  - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / ประกาศใช้
  - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 / ประกาศใช้