ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร


-

ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18