ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร


-

ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
ข้อบังคับตำบลวิเชตนคร เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ.2540
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ข้อบังคับตำบลวิเชตนคร เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมฯ 2542
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2550
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ข้อบัญญัติตำบลวิเชตนคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18