มาตรฐานการให้บริการ

- กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม 0 5420 9705