มาตรฐานการให้บริการ

- สำนักงานปลัด อบต.
-
กองสวัสดิการสังคม
-
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม