ติดต่อ อบต.

ที่ตั้งสำนักงาน : ที่ทำการ อบต.วิเชตนคร ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์

โทร. 0 5427 1209 - 10
             กด 1 ติดต่อ สำนักงานปลัด อบต.
             กด 2 ติดต่อ กองคลัง
             กด 3 ติดต่อ กองช่าง
             กด 5 ติดต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             กด 18 ส่งแฟกซ์
กองสวัสดิการสังคม (งานเบี้ยยังชีพ การสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ) โทร.0 5420 9705

E-mail : wic01@hotmail.com / wichetnakorn01@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


แผนที่การเดินทาง