ติดต่อ อบต.

สำนักงาน อบต.วิเชตนคร ตั้งอยู่เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
โทร. 0 5427 1209 - 10
             กด 1 ติดต่อ สำนักงานปลัด อบต.
             กด 2 ติดต่อ กองคลัง
             กด 3 ติดต่อ กองช่าง
             กด 5 ติดต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             กด 18 ส่งแฟกซ์
กองสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ การสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ) โทร.0 5420 9705

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม 0 5420 9705