ประวัติความเป็นมา             เมืองวิเชตนคร ได้ก่อสร้างเมืองปี พ.ศ. 1897 ซึ่งตรงกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย โดยมีเจ้าพ่อพญาคำลือเป็นอุปราชใหญ่ ซี่งได้รับการแต่งตั้งให้ครองเมืองวิเชตนคร ท่านได้ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ คือ เจ้าพญาวัง เจ้าลานช้างเวียงพิงค์ เขลางค์นครเวียงโกศัย พิษนุโลก อุตรดิตถ์ ปราบปรามพวกเงี้ยว ซึ่งได้รุกรานกับชาววิเชตนครในสมัยนั้น และได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าที่ยกมาตีเอาเมืองวิเชตนครได้ เจ้าพญาคำลือจึงได้ทะนุบำรุงวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองวิเชตนคร ได้ก่อสร้างบ้านแปลงเมือง อยู่เมืองวิเชตนคร คือ บริวณหนองปึ๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนครและเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วน ตำบลวิเชตนคร ในปัจจุบัน
             องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เดิมเป็นตำบลหนึ่งของตำบลแจ้ห่ม ได้แยกจากตำบลแจ้ห่ม เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้รับยก ฐานะ จากสภาตำบลวิเชตนคร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และเป็น ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น ตามการจัดแบ่ส่วนาชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนาธรรมและหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดและนับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณากำหนดและ นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนวจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริหารสาธารณะ ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่นตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             * พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             * พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             * พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
             ทำให้เห็นได้ว่า มีการกำหนดตัวบกกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบ จากประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
             ดังนั้น ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิ ได้มีหน้าที่เพียงในการ บริการด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น

              อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้
                          มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
                          มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปี้
                                       (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                                       (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                                       (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                                       (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                       (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                                       (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                                       (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                       (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                                       (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
                          มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
                                       (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                                       (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                                       (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                                       (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                                       (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                                       (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                                       (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                                       (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาผลประโยน์อันเป็นทรัพย์สินเป็นสวนสาธารณะ         
                                       (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององอ์การบริหารส่วนตำบล
                                       (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                                       11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                                       (12) การท่องเที่ยว
                                       (13) การผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18