การคมนาคม

               เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
               : จากจังหวัดลำปางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 เป็นทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18