ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติตำบล
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 ส่งแฟกซ์ ต่อ 18