สภา อบต.วิเชตนคร
     คณะผู้บริหาร  
     ส่วนราชการภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
     กองสวัสดิการสังคม
----------------------------


     ดาวน์โหลด
     เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
     การชำระภาษี
     ผังขั้นตอนการให้บริการ
     ข้อบัญญัติตำบล
     หนังสือกรมฯ

     ตรวจสอบภายใน
     ควบคุมภายใน
     กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


---------------------------


---------------------------
----------------------------

พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ ตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครนายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


------------------------


------------------------------------------------------
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงานโปรดแจ้ง
สายตรงนายก อบต. : 09 3269 0729

--------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>>คลิ๊กดูรายละเอียด<<

--------------------------------------โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

--------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18