คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
   
 
นายดาว มานะธรรม
นายก อบต.วิเชตนคร
 
 
นายสุข รูปสะอาด
รองนายก อบต.วิเชตนคร
นายชัยพล มีสัตย์
รองนายก อบต.วิเชตนคร

(นายวินัย จันทรา)
เลขานุการนายก อบต.วิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18