สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
   
 
นายมงคล ความรู้
ประธานสภา อบต.วิเชตนคร
 
 
นายสุจิน ตาเร็ว
รองประธานสภา อบต.วิเชตนคร
นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
เลขานุการสภา อบต.วิเชตนคร
นายมานพ อินต๊ะ
ส.อบต. ม.1
นายหนุ่ย อินต๊ะ
ส.อบต. ม.1
นายกษิณณัตถ์ ปันดี
ส.อบต. ม.2
นางแสงเดือน ทิวงค์
ส.อบต. ม.2
นางสาวลัชชา กล้าจริง
ส.อบต. ม.3
นายเซ็น มีแหวน
ส.อบต. ม.3
นายสมคิด เปล่งใส
ส.อบต. ม.4
นายศรีก้ำ สมเพียร
ส.อบต. ม.5
นายเอกวัฒน์ เปียงใจคำ
ส.อบต. ม.5
นายก๋วน ล่ำสวย
ส.อบต. ม.6
นางแสงจันทร์ เป็นคุณ
ส.อบต. ม.6
นายสุภาพ ดอกเกษ
ส.อบต. ม.7
...
นายถนอม รูปดี
ส.อบต. ม.8
นายกิตติชนม์ ละมูล
ส.อบต. ม.9
นายมนัส กล้าแข็ง
ส.อบต. ม.9
...
นางสาวสุภาภรณ์ แข็งแรง
ส.อบต. ม.10
นางพัชราภรณ์ เป็นมูล
ส.อบต. ม.11
นายทวีชัย พรมเชื้อ
ส.อบต. ม.11

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18