ข่าว/ประชาสัมพันธ์

      ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
      ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.25564)
      ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)
      ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564)
      ประกาศแก้ไข "ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)" (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563)
      ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างโยธา) (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างโยธา) (วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ผู้ช่วยช่างโยธา) (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563)
      ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) (วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) (วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) (วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562)
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562)
 
รับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล
      ประกาศรับโอน-ย้ายพนักงานส่วนตำบล/พนักส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (นิติกร) (วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563)
      ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (วันที่ 12 มิถุนายน 2562)
      รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
การเงิน การคลัง
      รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563)
      ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562)
      รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      รายงานการับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561)
      ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (20 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
แผนและงบประมาณ
      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562)
      ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20 กันยายน พ.ศ.2560)
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (31 ตุลาคม พ.ศ.2559)
      ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16 กันยายน พ.ศ.2559)
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
งานกิจการสภาฯ
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561)
      กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560)

      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560)

      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 (10 พฤษภาคม 2559)
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (25 มกราคม 2559)
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 (8 กุมภาพันธ์ 2559)
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558
 
อื่นๆ
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" (6 สิงหาคม พ.ศ.2563)
      ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (15 สิงหาคม พ.ศ.2560)
      ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (3 ตุลาคม พ.ศ.2559)
      ประกาศรับสมัครธิดาเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2559
      คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
      ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงและเบี้ยความพิการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558)
      ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) (1 ตุลาคม พ.ศ.2557)