รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (20 ตุลาคม พ.ศ.2560)
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16 ตุลาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560)
ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20 กันยายน พ.ศ.2560)

รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560)

รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (15 สิงหาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (31 ตุลาคม พ.ศ.2559)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (3 ตุลาคม พ.ศ.2559)
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16 กันยายน พ.ศ.2559)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 (10 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (25 มกราคม 2559)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 (8 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศรับสมัครธิดาเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2559
คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงและเบี้ยความพิการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) (1 ตุลาคม พ.ศ.2557)