--> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
--> ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
--> ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
--> ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
--> ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
--> ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
--> ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
--> ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
--> ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
--> ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558
--> ประกาศรับสมัครธิดาเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2559
--> คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
--> ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงและเบี้ยความพิการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558)
--> รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
--> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
--> รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
--> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561