กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุภาภรณ์ ฟังอารมณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางดวงจันทร์ เปล่งใส
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหลุก

นางอัมพร คงมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทุ่งทอง
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางวริศรา กุญชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางศศิลักษณ์ ล่ำสวย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทุ่งทอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางรุ่งทิวา ฝั้นสนิท
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสันมะเกลือ

นางศิริวรรณ สมหมั่น
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านใหม่เหล่ายาว

นางปทุมทอง สถิตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสวนดอกคำ

นางจันทร์แก้ว มีมานะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปงคอบ

น.ส.โสภาพรรณ ประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.บัวคำ ทิเก่ง
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18