โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
               - ราคากลาง (10 มิถุนายน 2563)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 2-4 บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
               - ราคากลาง (10 มิถุนายน 2563)
      โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยวิธีวางกล่อง Gabion ห้วยกว้าว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (8 พฤษภาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (27 พฤษภาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินตลิ่งแม่น้ำสอย บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (8 พฤษภาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (12 พฤษภาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (13 พฤษภาคม 2563)
      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรใต้สะพาน หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (22 เมษายน 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (23 เมษายน 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (24 เมษายน 2563)
      โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างถนน บ้านหลุก หมู่ที่ 2
               - ราคากลาง (22 เมษายน 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (23 เมษายน 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (27 เมษายน 2563)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง (ซอยด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว) หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (10 เมษายน 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (13 เมษายน 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (15 เมษายน 2563)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (บ้านนายธีรพล พาณิชย์ ถึงบ้านนายอนุชิต มีมานะ) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
               - ราคากลาง (10 เมษายน 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (17 เมษายน 2563)
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สวนสาธารณะ) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (11 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (30 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (31 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำพร้อมซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 (ทิศใต้สะพานบ้านทุ่งทอง)
               - ราคากลาง (11 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (19 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (25 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำพร้อมซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 (บ้านหัวทุ่ง)
               - ราคากลาง (11 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (19 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (25 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบลำเหมืองสาธารณะ บ้านสันกลาง (บ้านหัวทุ่ง) หมู่ที่ 6
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (16 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (20 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเลียบแม่น้ำสอย บ้านสันกลาง (บ้านหัวทุ่ง) หมู่ที่ 6
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (16 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (20 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (16 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (20 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรข้างฌาปนสถาน บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (11 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (17 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเลียบแม่น้ำสอย บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (11 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (17 มีนาคม 2563)
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรข้างหมวดการทางแจ้ห่ม บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               - ราคากลาง (9 มีนาคม 2563) / - ผู้ชนะการเสนอราคา (11 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (17 มีนาคม 2563)
      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ เลียบแม่น้ำสอย หมู่ที่ 11
               - ราคากลาง (25 กุมภาพันธ์ 2563) /- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 มีนาคม 2563) / - สัญญาจ้างก่อสร้าง (3 มีนาคม 2563)
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 4 (20 มกราคม 2563)
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมซอย 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างถนน บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2563)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (30 มกราคม 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 2 (20 กุมภาพันธ์ 2563)
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 3 (20 มกราคม 2563)
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทอง วิงวอน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายรังสรรค์ ต่อปัญญา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (กองหิน) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 3 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2563)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (30 มกราคม 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 8 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 9 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 2 (20 มกราคม 2563)
          - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ลุ่มวัดกู่เต้าถึงบ้านนางติ๊บ อุ่นจันทร์ตา บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางซอน รักชาติ) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านางเสาร์แก้ว วิงวอน บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อมา มหะสุคามินทร์) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (กองหิน) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หน้าบ้านนายบุญลือ มีมานะ บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2563)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 กุมภาพันธ์ 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 3 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 5 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 10 (25 กุมภาพันธ์ 2563)
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดที่ 1 (20 มกราคม 2563)
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 2 ถึงซอย 4 บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ถนนสายกลาง บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสี่ กาวินชัย) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ซอยบ้านนายอินทูล ประกอบการ) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
-
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2563)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 มกราคม 2563)
- สัญญาจ้าง เลขที่ 6 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
-
สัญญาจ้าง เลขที่ 7 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ถนนสายกลาง บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ลุ่มวัดกู่เต้าถึงบ้านนายติ๊บ อุ่นจันทร์ตา บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างราวกันตกข้างถนน บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเชื่อมบ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6)
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (หน้าบ้านนายบุญลือ มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมซอย 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางเสาร์แก้ว วิงวอน บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ่อมา มหะสุคามินทร์) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ซอยบ้านนายอินทูล ประกอบการ) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายรังสรรค์ ต่อปัญญา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสี่ กาวินชัย) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 2 ถึงซอย 4 บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทอง วิงวอน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 3 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (กองหิน) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางซอน รักชาติ) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (กองหิน) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)
      โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ราคากลาง (27 ธันวาคม 2562)