ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

งานก่อสร้าง
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               - ประกาศประกวดราคา (3 กุมภาพันธ์ 2564) /  - ราคากลาง (28 มกราคม 2564)
ซื้อ
      ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร จำนวนเด็ก 64 คน ระยะเวลา 44 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนเด็ก 183 คน ระยะเวลา 44 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้อเปลี่ยนยางพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้อกระสอบฟาง ขนาดกว้าง 18 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว จำนวน 4,450 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร จำนวนเด็ก 64 คน ระยะเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวนเด็ก 183 คน ระยะเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พฤศจิกายน 2563)
      ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 11 หมู่บ้านและประจำปีที่ทำการ อบต.วิเชตนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)
จ้าง
      จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางพร้อมไส้กรอง เปลี่ยนสายพานด้านหน้าเครื่อง ตรวจเช็คระบบเบรกและตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ หมายเลขทะเบียน บล 3297 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธันวาคม 2563)
      จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางพร้อมไส้กรองและเปลี่ยนระบบเบรก ของรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธันวาคม 2563)
      จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางพร้อมไส้กรองและตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง ระบรรทุกขยะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บล 3297 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 56 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางพร้อมไส้กรองและเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2563)
      จ้างบริการงานทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และอาคารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)
      จ้างงานบริการต้อนรับในสำนักงาน การรับรอง บริการ ดูแลต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)
      จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)
เช่า
      เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)
      เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2563)


จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558-2562 |