สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 (1 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (6 มกราคม 2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (16 กรกฎาคม 2563)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (14 เมษายน 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 (3 สิงหาคม 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (1 กรกฎาคม 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (1 มิถุนายน 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (1 พฤษภาคม 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (1 เมษายน 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (2 มีนาคม 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 (3 กุมภาพันธ์ 2563)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (17 มกราคม 2563)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 มกราคม 2563)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (2 มกราคม 2563)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ธันวาคม 2562)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ตุลาคม 2562)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2562)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (1 ตุลาคม 2562)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (1 สิงหาคม 2562)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (3 กรกฎาคม 2562)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (1 กรกฎาคม 2562)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3 มิถุนายน 2562)
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (17 เมษายน 2562)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (1 ตุลาคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (3 กันยายน 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1 สิงหาคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (2 กรกฎาคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 มิถุนายน 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 (1 พฤษภาคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (4 เมษายน 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (2 มีนาคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (4 มกราคม 2561)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1 ธันวาคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (1 พฤศจิกายน 2560)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เมษายน 2560)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (9 มีนาคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 มีนาคม 2560)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (4 มกราคม 2560)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (30 พฤศจิกายน 2559)
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ตุลาคม 2559)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (6 ตุลาคม 2557)