กองคลัง


นางกุหลาบ การขยัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายการเงิน
|
|

|
|

|
|

น.ส.อรุณี มีทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ธัญนภัทร คำลือ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)
|
|
|
|
 

นางรุ่งนภา หมูดวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง)
 
|
|
   

นางนิภาพร ต้อนรับ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
   
|
|
   

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ว่าง)
   
|
|
   

น.ส.วิไลวรรณ อนุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18