รายงานทางการเงิน

- รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (20 มกราคม 2563)
- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (25 ตุลาคม 2562)
- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (20 ตุลาคม 2560)