แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
- ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
- ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
- ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563