รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18