กองช่าง

 

นายสุริยา ตาใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
|
|
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|

นายวรพล แผ่นคำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุเนตร ไชยยา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.ณัฐณิชา ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
|
|
|
|
 
--------------------------
----------------------------  
|
|
|
|
 

นายธวัช ล่ำงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพงศกร อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18