กองสวัสดิการสังคม

 

น.ส.ปภาดา แก้วคำหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
|
|
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

น.ส.วิญาพร อกกว้าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
|
|
   

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน
   
|
|
   

(ว่าง)
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18