การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง