แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
** สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) จะเริ่มดำเนินการตามแผนในปี 2562 เนื่องจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับแรกที่จะดำเนินการในปี 2561 ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และไม่สามารถติดตามประเมินผลของการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติในปี 2561 ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18