แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
** สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) จะเริ่มดำเนินการตามแผนในปี 2562 เนื่องจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับแรกที่จะดำเนินการในปี 2561 ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และไม่สามารถติดตามประเมินผลของการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติในปี 2561 ได้

- รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
- รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2562
- รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2