มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต

  - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  - มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
  - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  - มาตรการป้องกันการรับสินบน
  - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


ประกาศเจตจำนงสุจริต