การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ