ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

- การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560