การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

          - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
          - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี