การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี