แผนอัตรากำลังสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561 - 2563
          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560