ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

- ความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560