ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558