ประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 4/4
ประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 4/5
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านหลุก
     
 
เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว
     
 
เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสวนดอกคำ
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านสันมะเกลือ
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านสันกลาง
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านทุ่งทอง
 
 
เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านใหม่เหล่ายาว
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านปงคอบ
 
เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านสันติสุข
   
 
เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านทุ่งวิเชต
   

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5) (ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาสเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ผ.ถ. 1/1) (ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ส.ถ. 1/1) (ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564)
-
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
   
แบบฟอร์ม / ใบสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น
-
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ส.ถ. 4/1) (หมดระยะเวลาการรับสมัคร)
-
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ส.ถ. 4/2) (หมดระยะเวลาการรับสมัคร)
-
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ผ.ถ. 4/1) (หมดระยะเวลาการรับสมัคร)
-
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (ผ.ถ. 4/2) (หมดระยะเวลาการรับสมัคร)
-
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
   
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
-
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
-
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
-
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
-
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
-
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 
คำสั่ง
-
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564)