สำนักงานปลัด


น.ส.พัชรี มีชื่อ
หัวหน้าสำนักปลัด
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|

นายพิทยา กล้าจริง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายพิศุทธ์ สวยฉลาด
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางพัชรี สัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายปิยพงษ์ ธรรมจา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
|
|
     

น.ส.สมจิตร รักชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
     

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18