สำนักงานปลัด


น.ส.พัชรี มีชื่อ
หัวหน้าสำนักปลัด
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นายพิทยา กล้าจริง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายพิศุทธ์ สวยฉลาด
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางพัชรี สัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

(ว่าง)
นิติกร

นายปิยพงษ์ ธรรมจา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
|
|
       

น.ส.สมจิตร รักชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
       

ติดต่อหัวหน้าสำนักปลัด อบต. : 06 2456 2615 / 0 5427 1209 ต่อ 11