แผนอัตรากำลังสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561 - 2563
          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18