แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

          - แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563
          - แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561
          - แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2562
          - แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
          - แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2559