การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากประชาคม / หน่วยงานต่าง ๆ
- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร