ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

- ความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2560


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18