คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
   
 
นายดาว มานะธรรม
นายก อบต.วิเชตนคร
 
 
นายสุข รูปสะอาด
รองนายก อบต.วิเชตนคร
นายชัยพล มีสัตย์
รองนายก อบต.วิเชตนคร

(นายวินัย จันทรา)
เลขานุการนายก อบต.วิเชตนคร


เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหาร

ห้องนายกฯ : 0 5427 1209 ต่อ 7
ห้องรองนายกฯ : 0 5427 1209 ต่อ 17

นามผู้บริหาร
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
09 3296 0729
นายสุข รูปสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08 9560 5415
นายชัยพล มีสัตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08 1448 0820
นายวินัย จันทรา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08 7903 9346