สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
   
 
นายมงคล ความรู้
ประธานสภา อบต.วิเชตนคร
 
 
นายสุจิน ตาเร็ว
รองประธานสภา อบต.วิเชตนคร
นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
เลขานุการสภา อบต.วิเชตนคร
นายหนุ่ย อินต๊ะ
ส.อบต. ม.1
นายกษิณณัตถ์ ปันดี
ส.อบต. ม.2
นางแสงเดือน ทิวงค์
ส.อบต. ม.2
นางสาวลัชชา กล้าจริง
ส.อบต. ม.3
นายเซ็น มีแหวน
ส.อบต. ม.3
นายสมคิด เปล่งใส
ส.อบต. ม.4
นายศรีก้ำ สมเพียร
ส.อบต. ม.5
นายเอกวัฒน์ เปียงใจคำ
ส.อบต. ม.5
นายก๋วน ล่ำสวย
ส.อบต. ม.6
นางแสงจันทร์ เป็นคุณ
ส.อบต. ม.6
นายสุภาพ ดอกเกษ
ส.อบต. ม.7
นายถนอม รูปดี
ส.อบต. ม.8
นายกิตติชนม์ ละมูล
ส.อบต. ม.9
นายมนัส กล้าแข็ง
ส.อบต. ม.9
นางสาวสุภาภรณ์ แข็งแรง
ส.อบต. ม.10
นางพัชราภรณ์ เป็นมูล
ส.อบต. ม.11
นายทวีชัย พรมเชื้อ
ส.อบต. ม.11


เบอร์โทรศัพท์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

นามผู้บริหาร
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายมงคล ความรู้
ประธาานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08 7192 3096
นายสุจิน ตาเร็ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08 5707 4271
นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
09 8494 4343