ส่วนราชการภายใน


นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัด อบต.วิเชตนคร
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

น.ส.พัชรี มีชื่อ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางกุหลาบ การขยัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุริยา ตาใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.สุภาภรณ์ ฟังอารมณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.ปภาดา แก้วคำหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
         
         

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18